This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Miasto / Woda

Woda


Wody powierzchniowe na terenie miasta Jaworzna zgromadzone są w korytach rzek, potoków, cieków i kanałów oraz otwartych zbiornikach powierzchniowych i stawach. Obszar miasta Jaworzna w całości należy do dorzeczy Przemszy i jej dopływu Białej Przemszy. Łączna długość sieci hydrograficznej miasta wynosi około 64 km. Na terenie miasta występują zbiorniki wód powierzchniowych spełniające głównie funkcje rekreacyjno – sportowe. Są to:

 • Zbiornik „Sosina” - 47,04 ha,
 • Zalew „Łęg” – 7,72 ha,
 • Zalewisko „Łęg” – 22,98 ha,
 • Kompleks „Tarka” – 9,74 ha.

Pozostałe zbiorniki występujące w różnych częściach miasta, w tym m.in.: zbiornik „Suchy Staw” o powierzchni 0,34 ha, mają charakter zbiorników retencyjnych lub niewielkich stawów.

Głównym poziomem użytkowym na obszarze miasta Jaworzno jest poziom wodonośny triasu położony na głębokości 20 - 140 m. Większość studni ujmuje wody tego poziomu, a wydajności ujęć sięgają 2400 m3/h.

Stan wód


Na terenie miasta Jaworzna jakość wód powierzchniowych jest badana w ramach regionalnego monitoringu powierzchniowych wód płynących w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych: nr 130 i nr 142 oraz w ramach monitoringu lokalnego wód potoku Łużnik i Żabnik (od 2000 roku).

Wysoki stopień urbanizacji oraz prowadzona na obecnym terenie miasta Jaworzna długoletnia podziemna i powierzchniowa działalność górnicza, a także koncentracja przemysłu ciężkiego, spowodowały pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym i zubożenie pod względem ilościowym. Od kilku lat, ze względy na likwidacje kopalń węgla kamiennego i niektórych zakładów przemysłowych obserwuje się poprawę tej sytuacji. Należy jednak dodać, że likwidacja kopalń, nieuchronnie związana z zalaniem podziemnych wyrobisk również powoduje negatywne zmiany jakości wód podziemnych. Pozaklasowa jakość wód powierzchniowych spowodowana jest ponadnormatywnymi stężeniami związków mineralnych, metali ciężkich i związków biogennych oraz bakteriologicznymi. Na obszarze miasta Jaworzno występują przestrzenne, liniowe i punktowe ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych. Głównymi czynnikami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta Jaworzna są:

 • ścieki komunalne zawierające związki organiczne i biogenne wprowadzane do rzek,
 • ścieki przemysłowe wprowadzane do rzek,
 • ścieki odprowadzane do gruntu,
 • przecieki z kanalizacji miejskiej,
 • wody dołowe z odwadniania kopalń, zawierające głównie podwyższone zawartości chlorków i siarczanów,
 • odcieki ze składowiska odpadów,
 • spływy obszarowe z terenów zurbanizowanych, w tym przemysłowych i terenów zdegradowanych (szczególnie te nie posiadające kanalizacji), obszarów rolnych i leśnych,
 • źródła liniowe (drogi i kolej),
 • stacje i magazyny paliw
 • emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikające do gruntu z opadami atmosferycznymi,
 • ponadto na jakość wód podziemnych może mieć wpływ infiltracja silnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych.


Poprawa jakości wód i stosunków wodnych


Celem strategicznym jest przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.


Cele krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony zasobów wodnych:

 • ochrona ujęć wód pitnej
 • ograniczanie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie ludności w wodę do picia oraz zastosowania technologiczne w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
 • optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych
 • propagowanie instalowania liczników zużycia wody oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia
 • monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych oraz dokumentowanie tych zbiorników dla potrzeb ich ochrony przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej prowadzonej na powierzchni
 • przywrócenie pierwotnego stanu zasobów wód podziemnych

Cele krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie jakości wód:

 • poprawa parametrów jakościowych wody pitnej
 • zabezpieczenie awaryjnych źródeł wody pitnej
 • poprawa jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych (budowa przepompowni ścieków i modernizacja oczyszczalni „Dąb”)
 • zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących
 • docelowe objęcie systemem kanalizacji i wodociągów całego obszaru miasta - zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych bez oczyszczania poprzez rozszerzenie zasięgu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • rozwiązania problemu wód dołowych pochodzących z zamkniętych kopalń
 • eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb)
 • działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji zanieczyszczeń
 • eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemysłowych
 • opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w kąpieliskach
 • sporządzanie opracowań stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekspertyz hydrologicznych
 • eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. „dzikich składowiskach”(Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna)