This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Miasto / Powietrze

Powietrze


Stan aktualny


Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza jest w Jaworznie zadaniem priorytetowym, z uwagi na dużą emisję pyłów i gazów, przez co miasto znajduje się na liście miast o dużej skali zagrożenia emisją zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie śląskim. Na terenie Jaworzna największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają:

 • emisje z zakładów przemysłowych (głównie energetyka zawodowa i przemysłowa, procesy technologiczne, prywatne zakłady np. rzemieślnicze, rolnictwo),
 • niska emisja z sektora komunalno-bytowego (kotłownie, indywidualne paleniska domowe),
 • emisja komunikacyjna.


Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Jaworzna jest emisja zanieczyszczeń z emitorów o niskiej wysokości (od kilku, kilkunastu do max 40 m). Są to zazwyczaj lokalne kotły grzewcze oraz paleniska domowe. Drugim ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne obejmujące takie substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. Emisja ta wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na szlakach komunikacyjnych, wykazuje tendencję wzrostową.

W ostatnich latach obserwuje się pozytywną tendencję do zmniejszania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Początkowo spowodowane było to spadkiem produkcji energii elektrycznej oraz restrukturyzacją przemysłu, w ostatnich latach zaś działaniami proekologicznymi podejmowanymi przez zakłady stanowiące największe zagrożenie dla środowiska.

Emisja zanieczyszczeń powietrza


W całkowitej masie emisji zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych największy udział stanowi dwutlenek węgla (98%), który nie jest traktowany jako gaz toksyczny lecz cieplarniany. Toksyczność niektórych związków jak np. benzo(α)pirenu (B(α)P), którego w całkowitej masie emisji jest śladowa ilość (0,00003%) jest kilka tysięcy razy większa niż np. tlenków siarki. Z tego powodu w celu obrazowego przedstawienia tych najbardziej szkodliwych dla środowiska związków wydzielono osobno B(α)P, pył, SO2, NOx i CO. W Tabeli przedstawiono wielkości ilościowe emisji z tzw. źródeł niskiej emisji z budynków mieszkalnych znajdujących się w Gminie, w podziale na rodzaje głównych nośników energii pierwotnej stosowanej w celach grzewczych.

tabelka emisje

Wielkości emisji głównych zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych (bez emisji wysokiej).


Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta


Cele długoterminowe:

 • ograniczenie emisji z procesów spalania paliw w zakładach przemysłowych,
 • ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,
 • ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych,
 • wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska,
 • wdrażanie zapisów Programu Ochrony Powietrza w województwie śląskim.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

 • redukcja niskiej emisji,
 • zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu,
 • promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej,
 • modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych,
 • ograniczenie emisji przemysłowej ze źródeł technologicznych.

Najskuteczniejszą formą ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest prewencja, realizowana jako likwidacja zanieczyszczeń u źródła poprzez działania w zakresie:

 • wdrażanie Programu ochrony powietrza,
 • wielokierunkowych działań minimalizujących emisję zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych Miasta,
 • ograniczania udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego Miasta,
 • wspieranie działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch tranzytowy przez Miasto,
 • działania ograniczające uciążliwość emisyjną środków transportu drogowego,
 • prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii (w tym surowców energetycznych),
 • zintegrowania programów ochrony powietrza z planami zagospodarowania przestrzennego,
 • rozwój monitoringu zanieczyszczeń powietrza i dostosowanie go do aktualnych wymogów.Źródło:

 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna
 • Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna na lata 2009-2012