This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia biomasy

Energia biomasy


Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W celach energetycznych wykorzystuje się m. in. pozostałości organiczne takie jak: roslinaodpady leśne, z przemysłu leśnego, odpady i pozostałości rolnicze. Inną grupę stanowią rośliny uprawiane wyłącznie dla ich potencjału energetycznego m. in. takie jak: wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topinambur, róża bezkolcowa. Biomasa może być bezpośrednio spalana w kotłowniach (często po uprzednim zgranulowaniu lub zbrykietowaniu) albo przetworzona na inne paliwo ciekłe np. biodiesel lub gazowe np. gaz drzewny, biogaz.
Wykorzystanie biomasy do pozyskania energii wymaga wykonania szeregu czynności w sekwencji czasowo - przestrzennej.

Obecnie najpowszechniej uprawianą rośliną na cele energetyczne jest wierzba krzewiasta w różnych odmianach. Wierzbę z rodzaju Salix viminalis można uprawiać na wielu rodzajach gleb, od bielicowych gleb piaszczystych do gleb organicznych dobrze uwodnionych. Optymalny poziom wód gruntowych przeznaczonych pod uprawę wierzby wynosi: dla gleb piaszczystych 1,0 - 1,3 m, dla gleb gliniastych 1,6 - 1,9 m. Wierzba wiciowa może być wykorzystywana również:

  • w przydomowych korzeniowych oczyszczalniach ścieków,
  • do obsadzania składowisk odpadów,
  • na terenach przemysłowych skażonych metalami ciężkimi,
  • przy rekultywacji gleb,
  • przy drogach szybkiego ruchu. 

biomasa3Do zagospodarowania gruntów porolniczych z przeznaczeniem na cele energetyczne można wykorzystać topolę (Populus tremula) która wykazuje także odporność na przemysłowe zanieczyszczenia powietrza. Nadaje się również do umacniania skarp i brzegów rzek.

Ślazowiec pensylwański nie ma wymagań w stosunku do gleb i klimatu. Natomiast na glebach ubogich wytwarza mniejszą masę naziemną niż na glebach żyznych. Ponadto przy niedostatkach opadów plony są znacznie niższe. Roczny plon powietrznie suchej masy łodyg ślazowca może dochodzić do 17 t/ha.

Trawa z rodzaju Miscanthus nie ma dużych wymagań odnośnie jakości gleby. Mogą to być gleby V i VI klasy, a także nieużytki. Średnia roczna ilość opadów, niezbędna do prawidłowego jej wzrostu i rozwoju, powinna wynieść 600 mm a średnia temperatura roku ok. 8°C. Wadą jest słaba odporność na mrozy, zwłaszcza w pierwszym roku uprawy. Na dobrych glebach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych roślina ta plonuje już od pierwszego roku uprawy, gdzie średni plon wynosi ok. 6 t/ha, w drugim ok. 15 t/ha, od trzeciego od 25 do 30 t/ha. Dodatkową zaletą trawy jest zdolność do kumulowania metali ciężkich (kadm, ołów, cynk).

Oprócz wyżej omówionych roślin do celów energetycznych i gospodarczych mogą być uprawiane inne rośliny np. takie jak topinambur, zwany biomasa4słonecznikiem bulwiastym. Topinambur najlepiej udaje się na glebach średnio zwięzłych, przewiewnych, o dużej zasobności składników pokarmowych i dostatecznej wilgotności. Zaletą tej rośliny jest możliwość samoodnawiania się, co eliminuje konieczność corocznych nasadzeń. Na żyznych glebach, przy dostatku wody, w warunkach polskich średni plon suchej masy waha się w granicach od l0 do 16 t/ha. Zaschnięte części nadziemne, mogą służyć do bezpośredniego spalania lub też produkcji brykietów. Świeża masa części nadziemnych, zbierana nawet kilkakrotnie w sezonie wegetacyjnym, może posłużyć jako surowiec do produkcji biogazu i to zarówno jedynie po przewiędnięciu jak i po zakiszeniu.biomasa2

W mieście Jaworzno występuje 420,5 ha terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Tereny te potencjalnie mogą zostać wykorzystane do uprawy roślin energetyczny głównie wierzby wiciowej. Biomasa pochodzenia zwierzęcego to odpady z rzeźni, odchody zwierzęce, które w celu pozyskania energii poddawane są procesom fermentacji w biogazowniach rolniczych co zostało opisane powyżej. Ponadto trwają próby współspalania mączki kostnej. Mączka kostna jako paliwo alternatywne posiada wartość opałową 17,5 - 20 MJ/kg i może być spalana razem z węglem w kotłach fluidalnych. Próby takie prowadzono w PKE S. A.


Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja