This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia biogazu

Energia biogazu


Biogaz powstaje w wyniku fermentacji odpadów organicznych. Powstały biogaz składa się głównie z metanu (40 - 70%) i dwutlenku węgla (40 - 50%), zawiera również gazy takie jak: azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz powstający w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

Biogaz składowiskowy


Na terenie składowisk proces fermentacji zachodzi w sposób niekontrolowany. Zawartość metanu w gazie wysypiskowym zależy od sposobu odgazowania wysypiska. Przy naturalnym wypływie gazu zawiera 60 - 65% metanu, przy aktywnym odgazowaniu oraz przy dobrym uszczelnieniu złoża zawartość metanu wynosi 45 - 50%, natomiast przy aktywnym odgazowaniu oraz przy złym uszczelnieniu złoża dochodzi do zasysania powietrza atmosferycznego i zawartość metanu spada do 25 - 45%. Na terenie miasta Jaworzna brak jest składowiska odpadów, z którego można by wykorzystywać biogaz do produkcji energii. Tak więc nie ma perspektywicznych możliwości pozyskiwania energii odnawialnej z tego źródła.
 

Biogazownie rolnicze


Jedną z metod przetworzenia odchodów zwierzęcych, a także innych odpadów roślinnych jest fermentacja beztlenowa, w wyniku której otrzymuje się również biogaz. Zawartość metanu w biogazie rolniczym zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanych odchodów zwierzęcych (gnojowica trzody - 70 - 80%, gnojowica bydła 55 - 60%, pomiot kurzy - 60 - 80%). Instalacje do odzysku biogazu mają uzasadnienie w dużych gospodarstwach hodowlanych. Na terenie miasta Jaworzna brak jest takich gospodarstw dlatego brak jest potencjału pozyskiwania energii z biogazu rolniczego.

Biogaz z oczyszczalni ścieków


W średnich i dużych oczyszczalniach ścieków jedną z podstawowych metod zagospodarowania osadów ściekowych jest ich fermentacja w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Wytworzony w tym procesie biogaz charakteryzuje się zawartością metanu w przedziale 55 - 65%. Proces utylizacji osadów ściekowych przez ich fermentację jest opłacalny przy obciążeniu oczyszczalni powyżej 5 tys. m3/d. Na terenie miasta Jaworzna zlokalizowana jest 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych, w której w 2007 r. powstało 1 343 Mg s.m. osadów ściekowych.

Obecnie osady te po odpowiedniej przeróbce wykorzystywane są do rekultywacji terenów. Natomiast istnieją perspektywiczne możliwości wykorzystania osadów do produkcji biogazu i jego energetyczne wykorzystanie do celów technologicznych bądź grzewczych.
Źródło:

  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
  • Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2012-2015 - aktualizacja