This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – Miasto Jaworzno

Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – Miasto Jaworzno


Termin realizacji: 2008 - 2010
Całkowity koszt projektu: 734 935,32 zł
Dofinansowanie z EFRR: 614 332,43 zł
Wkład własny gminy: 120 602,89 zł

Projekt polega na wytyczeniu i oznakowaniu 277 km turystycznych szlaków rowerowych na terenie miasta Jaworzna wraz z niezbędną infrastrukturą (oznakowanie, stojaki na rowery, miejsca postojowe, itp.). Szlaki będą łączyć się ze szlakami w sąsiednich gminach Śląska i Małopolski. Ogólnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Jego osiągnięcie jest uwarunkowane rozwojem infrastruktury aktywnych form turystyki. W dalszej perspektywie projekt przyczyni się do umocnienia sektora usług związanych z turystyką, co podniesie atrakcyjność turystyczną województwa. Powstałe w wyniku realizacji projektu szlaki, będą też ważnym narzędziem promocji regionu.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą rowerzyści korzystający z wytyczonych tras. Pośrednim beneficjentem projektu będzie Miasto Jaworzno, które dzięki jego realizacji będzie postrzegane jako miejsce atrakcyjne do uprawiania turystyki krajoznawczej i rekreacyjnej. Rowerzyści w Jaworznie borykają się z problemami takimi, jak: brak zadbanych i bezpiecznych dla ich zdrowia szlaków rowerowych, trudności w zlokalizowaniu wytyczonych tras w terenie w związku z brakiem ich oznakowania, brak zaplecza turystycznego, brak opracowanych materiałów informujących o istnieniu i przebiegu szlaków, ale przede wszystkim brak spójnej, regionalnej sieci szlaków rowerowych.

Wniosek aplikacyjny został złożony 30 czerwca 2009 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne. Opisywany projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji zadania wybrano firmę SKAUT.Pl. 


(źródło: BIP UM Jaworzno)