This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004-2015

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004-2015


Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna ma przed sobą następujące cele:

 • przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami,
 • przedstawienie prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami,
 • określenie celów i zadań dotyczących gospodarki odpadami i wynikających z diagnozy aktualnego stanu,
 • opracowanie programu strategicznego do roku 2006 i do roku 2015.

Stan aktualny na rok 2003

Aktualnie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna polega wyłącznie na składowaniu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych na składowisku w Jaworznie. Natomiast osady ściekowe są składowane na lagunach osadowych należących do oczyszczalni „Dąb”. Po rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego w 2003 roku osady będą sprzedawane odbiorcom do wykorzystywania w celach rolniczych. Od stycznia 2003 roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z Jaworzna, wdraża program selektywnej zbiórki odpadów pod hasłem: ”Podziel przez trzy”. System
wdrażania selektywnej zbiórki odpadów wymaga przeprowadzenia kampanii ekologiczno-edukacyjnej wśród mieszkańców Jaworzna. Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona obecnie na terenie miasta Jaworzna nie uwzględnia ograniczenia kierowania na składowisko odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (należą do nich: odpady kuchenne, zielone, papier i karton nieopakowaniowy oraz opakowania papierowe), odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, czy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.

Głównymi zadaniami strategicznymi w gospodarce odpadami komunalnymi są:

 • odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,
 • odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów,
 • wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
 • wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
 • wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków „Dąb” w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

Cele krótkookresowe dla miasta Jaworzna na lata 2004-2006:

 • uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, w tym likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów (opracowanie harmonogramu likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów),
 • podniesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta, a przez to podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,
 • objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych, głównie dotyczy to mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,
 • objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych,
 • zapewnienie regularnego wywozu odpadów komunalnych, szczególnie w sezonie letnim,
 • rozpoczęcie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
 • rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,
 • rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jaworznie,
 • minimalizacja tymczasowego składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków „Dąb” w zakresie gospodarki osadami ściekowymi,
 • podjęcie działań edukacyjnych w zakresie ograniczenia przez mieszkańców stosowania środków piorących zawierających ortofosforany (V).

Cele długookresowe dla miasta Jaworzna na lata 2007-2015:

 • dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • monitorowanie wdrażania ustaleń planu w poszczególnych jednostkach administracyjnych,
 • kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,
 • rozszerzenie i doskonalenie prowadzonej selektywnej zbiórki surowców wtórnych, oraz odpadów niebezpiecznych,
 • rozpoczęcie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,
 • deponowanie do 2010 roku na składowiskach nie więcej niż 65% wszystkich odpadów komunalnych,
 • skierowanie w roku 2013 na składowisko nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),
 • osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: odpady wielkogabarytowe – 60%; odpady budowlane – 40%; odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych ) – 50%.


Więcej informacji nt. gospodarowania odpadami na terenie miasta Jaworzno znajduje się w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004-2015, który jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jaworzno (>>> zobacz)


(Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004-2015)