This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza

Realizując przepisy wynikające z dyrektyw UE i prawa polskiego w kraju corocznie wykonuje się ocenę jakości powietrza. Według ostatnich ocen jakości powietrza za 2009 rok, które wykonywane są przez Inspekcję Ochrony Środowiska przekroczenia wystąpiły w 79 strefach spośród 170 stref wydzielonych na obszarze kraju.


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych odpowiednio o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 poz. 281) wymagane jest przygotowanie i zrealizowanie Programu Ochrony Powietrza.

Na obszarze województwa śląskiego wskazano 10 takich stref (w tym Aglomerację Górnośląską, do której należy Jaworzno), ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 oraz benzo(a)pirenu i w związku z tym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. przyjęty został Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Jest to akt prawa miejscowego czyli akt prawa powszechnie obowiązujący na obszarze województwa śląskiego.


Program zawiera m.in.:

  • analizę wyników pomiarów dla obszarów objętych Programem,
  • wykaz działań naprawczych, niezbędnych do poprawy jakości powietrza
  • wykaz organów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację Programu,
  • obowiązki jednostek zaangażowanych w realizację Programu,
  • opis metod monitorowania postępów realizacji prac i związanych z nimi ograniczeń.


Program jest dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl